Saga > Sov > Innihald

chach lighting 'angbogh Da je DuHIvDI'

Jul 28, 2015

protection chut lulajpu'bogh vIleghDI' qul ngoq provisions: vIleghDI' qul moj conform chach lighting tlha' provisions illumination:

qaStaHvIS aisle 1, yav illumination wej qup HoS 0.5lx evacuation lowest patlh;

minimum illumination wej nay'ngaqbe' 1lx lan ghIthbe' 2 densely populated

3, stairwell mo' minimum illumination wej nay'ngaqbe' 5lx

tlhIch 4, QInvam qul SeH pa' qul qaDbe'meH ghob bIQ pump yaH, lIngwI', HoS distribution pa', je, 'ej reH Qap je latlh qul chach lighting pa' qul nIS tlhIch pa', vaj, motlh lighting patlh guarantee.

5, vaj jom qul chach lighting upper, reDDaq ceil pagh on top of export.

6, vaj conform setting woDDI' wov evacuation qI' tlha' provisions:

mej • chach 'ej rIn lojmIt evacuation vaj lo' "mej" qI'.

qI' bIr mIw wIje'laHbe'chugh vaj • lighting evacuation along evacuation, wIqatmeH lut'e' evacuation walkways jIba'laH 'ej below 1 meter tlhoy' 'ab, evacuation qI' wov logh 'ej wej matay'DI' puS 20 metres.

• SutwIj qoDDaq chob vaj wej puS 10 m, pa' yoS jIba'laH, vaj wej matay'DI' puS 1 m.

'e' 5 m vaj wej exceed je spacing perspective taH moj ensure HIjmeH wov chach yav, •.